ขีดความสามารถ

  • เบิก - รับ เก็บรักษา และแจกจ่ายชิ้นส่วนซ่อมสำหรับยุทโธปกรณ์  ทั้งสิ้นในกองพล เว้นยุทโธปกรณ์สายแพทย์ และอากาศยาน
  • ทำการซ่อมบำรุงขั้นที่ 3 ส่วนขั้นที่ 4 ทำการซ่อมได้โดยจำกัด
  • ซ่อมบำรุงขั้นหน่วย ซึ่งเกินขีดความสามารถของหน่วยใช้ เมื่อจำเป็น
  • ให้คำแนะนำทางเทคนิคแก่กองพล