ภารกิจ

          พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ. เป็นหน่วยที่มีการจัดแบบพันธ์กิจ มีภารกิจในการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ขั้นสนาม และส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อมให้ พล.ร.2 รอ. เว้นยุทโธปกรณ์สายแพทย์ และอากาศยาน