ประวัติหน่วย

          พ.ศ.2501 กอง สพบ.พล.1 รอ. ได้จัด มว.ซบร.สน.2 ให้การสนับสนุนแก่ กรมผสมที่ 2 (ผส.2) โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ศ.2516 ผส.2 ได้แปรสภาพเป็น พล.2 (กอง พล.ที่ 2) และใน พ.ศ.2520 ทบ. ได้มี คำสั่งให้จัดตั้ง กอง สพบ.พล.2 ขึ้นเป็นหน่วย สนับสนุนทางการส่งกาลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. ให้กับ พล.2 ตามคาสั่ง ทบ.ลับ (เฉพาะ) ที่ 5/20 ลง 6 ม.ค.20 โดยใช้ อจย.9 – 25 ลง 25 ธ.ค.18 โดยให้ พล.1 รอ. มอบอำนาจการบังคับบัญชา มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ม.1 รอ. และ พล.ม. มอบอำนาจการบังคับบัญชา มว.ซบร.สน.3 กอง สพบ.พล.ม. ให้ พล.2 เพื่อบรรจุในอัตราของ กอง สพบ.พล.2 พ.ศ.2525 เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กอง สพบ.พล.ร.2 เนื่องจาก พล.2 ได้เปลี่ยนเป็น พล.ร.2 ตามคาสั่ง ทบ. ที่ 526/2525 ลง 16 ก.ย.25

 

          พ.ศ.2531 เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กอง สพบ.พล.ร.2 รอ. เนื่องจาก พล.ร.2 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามหนังสือสานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร.0201/14749 ลง 19 ส.ค.2530 และประกาศ กองทัพบก เรื่อง การสถาปนา กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ลง 15 ต.ค.2530

          พ.ศ.2532 แปรสภาพหน่วยจาก กอง สพบ.พล.ร.2 รอ. เป็น พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ. ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ทบ.ลับ (เฉพาะ) ที่ 240/32 ลง 18 ธ.ค.32 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพทางด้านการส่งกาลังซ่อมบำรุงให้กับ พล.ร.2 รอ. ปัจจุบันมีที่ตั้งค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กอง สพบ.พล.ร.2 รอ. เดิม เว้น ร้อย.สน.ส่วนหน้า 2 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ. มีที่ตั้งหน่วยอยู่ ณ ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.2 รอ. เดิม ในขั้นต้นยังไม่ได้จัดตั้ง กรม สน.พล.ร.2 รอ. กองทัพบกจึงกำหนดให้ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ. เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ พล.ร.2 รอ.